Политика за поверителност

Политиката за поверителност на данните се отнася за използването на платформата на InsightAir Europe Ltd, наричана по-долу „Доставчик на услуги“.

InsightAir Europe Ltd. ще събира лични данни, например по време на регистрацията, и ще съхранява, обработва и използва такива лични данни, за да даде възможност за използване на Доставчика на услуги съгласно приложимото законодателство.

1. Категории данни, които се обработват

Понятието „Лични данни“ включва всяка информация, позволяваща пряка (например име, фамилия) или косвена идентификация на дадено лице.

Категориите лични данни, които се обработват, включват:

 • идентификационни данни, например име, адрес, телефонни номера,
 • лични характеристики, например пощенски или електронни адреси,
 • икономически данни за предоставяните услуги, ако е приложимо, и
 • информация за бисквитки, например бисквитки и подобни технологични устройства в уеб сайтове и приложения (вижте също нашата Политика за използване на бисквитки).

Данни, ползващи се от специална защита, не се обработват.

2. Източник на личните данни

За да изпълни целите, описани по-долу, InsightAir Europe Ltd. събира и получава лични данни директно от Потребителите, регистриращи се за използване на Доставчика на услуги.

3. Цели

InsightAir Europe Ltd. обработва информацията, която Потребителите предоставят с цел:

 • Управление на услугата,
 • Изпращане на търговски съобщения от страна на InsightAir Europe Ltd. или филиали на InsightAir Europe Ltd.

4. Правни основания
Правните основания за обработка на личните данни на Потребителя включват:

 • Съгласието на Потребителя,
 • изпълнение на договорни задължения,
 • законният интерес на InsightAir Europe Ltd. и
 • изпълнение на правни задължения на InsightAir Europe Ltd.

Исканите данни може да са необходими засключването на договор с InsightAir Europe Ltd. Ако не може да бъде получена цялата необходима информация, сключаването на договорни отношения с InsightAir Europe Ltd може да е невъзможно.

5. Съхраняване на лични данни

Личните данни се съхраняват до изпълнение на целта, във връзка с която се събират и обработватката. След като това се случи, личните данни се съхраняват по блокиран начин, за да могат да се използват за изпълнението на всякакви потенциални законови или административни изискваниядо изтичането на срока на валидност на последните.

6. Трансфер на данни/Получатели

Данните на потребителите могат да бъдат прехвърляни на вътрешните структури и отдели на InsightAir Europe Ltd. и/или на поверените партньори на InsightAir Europe Ltd. Всяко външно прехвърляне се извършва в съответствие с автономно и независимо споразумение за обработка на данните.

В допълнение на споменатите случаи на евентуално разкриване на данни InsightAir Europe Ltd. си сътрудничи с някои доставчици на услуги трети страни, които имат достъп до личните данни на Потребителите и ги обработват от името на InsightAir Europe Ltd. като следствие от предоставянето на услуги.

7. Принудително разкриване

InsightAir Europe Ltd. може да бъде принудена да разкрие личните данни на Потребителите съгласно законово задължение и/или съдебно разпореждане или искане, издадено от административен орган. В този случай Потребителите ще бъдат информирани за разкриването на техните данни, доколкото такова разкриване е позволено от закона.

8. Потребителски права и тяхното упражняване

Съгласно GDPR Потребителите имат следните права върху своите лични данни:

 • право да поискат личните данни, отнасящи се за Потребителя
 • правото да поискат тяхното поправяне или заличаване,
 • правото да поискат ограничаване на обработката им,
 • право да се противопоставят на обработката им, и
 • право за преносимост на данните.

За да упражнят правата си, Потребителите могат да изпратят имейл до https://insightair.eu/contact-us.

9. Мерки за сигурност

InsightAir Europe Ltd. е взела необходимите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността и целостта на данните, както и за предотвратяване на промяна, загуба, неупълномощена обработка или достъп до тях.

10. Известие за нарушение

Всяко нарушение на сигурността, което би включвало разкриване или (частична) загуба на личните данни на Потребителите, се съобщава на съответния орган за защита на данните в рамките на 72 часа след разкриването на нарушението на сигурността.

11. Преглед на политиката за поверителност

InsightAir Europe Ltd. ще преглежда периодично своята политика за поверителност на данните, освен ако няма регулаторни или други изисквания, които налагат по-честото ѝ адаптиране. Затова е препоръчително от време на време Потребителите да проверяват съдържанието ѝ.

Ако не сте съгласни с тази политика за поверителност на данните, молим Ви да не достъпвате и да не използвате нашите Услуги и да не взаимодействайте с който и да било друг аспект на нашата търговска дейност.